+358(40) 58 26162

 

Digitalisaatio PK-yrityksessä

PK-yrityksen kehittäminen digitalisaation vaatimukset ja mahdollisuudet huomioiden

Digitalisaatio on digiteknologian integrointia kaikkeen organisaation toimintaan

 

”Useasti tutkimuksissa ilmenee, ettei PK-yrityksillä ole minkäänlaista strategiaa tai liiketoimintasuunnitelmaa, mikä vaikuttaa heikentävästi kykyyn omaksua digitaalisen liiketoiminnan periaatteita (Forsman, 2008; Richbell, Watts & Wardle, 2006)”

”PK-yrityksissä on usein haasteellista havaita digitaalisten kanavien hyödyllisyyttä. Tämä johtaa usein vaikeuksiin määriteltäessä mitä informaatioteknologialta todellisuudessa halutaan, kun sen mahdollisuuksia ei täysin ymmärretä (Vuorela 2018)”

 

”Liiketoiminnan muutoskyvyn edesauttavin asia oli se, että yritykset hyödyntävät ulkopuolista konsulttia ja/tai neuvonantajaa liiketoiminnan muutostilanteissa (VTT)”

”Ei kannata automatisoida/ digitalisoida prosesseja, jotka eivät toimi nykyiselläänkään optimaalisesti”

Aiheesta puhumassa

ELY-keskuksen aamukahviwebinaari 23.3.2022

Miten kehitän yritystäni digitaalisessa maailmassa?

Oleellista on kehittää yrityksen toimintaa kokonaisuus huomioiden

Ohjelmassa käydään läpi yrityksesi keskeiset strategiset tavoitteet, toiminnot, osa-alueet ja prosessit ja tunnistetaan niiden pohjalta keskeiset toimenpiteet ja vaiheistus, jossa yrityksesi siirtyy uuteen hallittuun ja tehokkaaseen toimintatapaan.

Avainasia on, että tässä siirtymässä ja sen suunnittelussa huomioidaan saman aikaan digitaalisten prosessien ja teknologioiden mahdollisuudet, sekä tunnistetaan myös alueet, missä muut kuin tietotekniikkapohjaiset, esim. useat lean-tyyppiset lähestymistavat ovat perustellumpia.

Prosessi luotaa yrityksen tilanteen, tulevaisuudensuunnitelmat, resurssit ja tarpeet, käy läpi keskeiset toiminnot sekä niiden suorittamisen prosessit ja työkalut. Prosessin keskiössä ovat yrityksen toiminnan ja liiketoiminnan asiantuntijat eli yrityksen avainhenkilöt ja toisaalta kokenut ulkopuolinen asiantuntija, joka tuo yrityksen parhaita käytäntöjä toimialalta ja sen ulkopuolelta sekä osaamista, kokemusta ja uusinta alan tutkimustietoa niin itse liiketoiminnasta kuin digitaalisten kuin muidenkin teknologioiden integroinnista liiketoimintaan.

R

Mitä se on?

Tämä ohjelma vastaa kysymyksiin mitä (muidenkin kuin sähköisten järjestelmien osalta) kannattaa tehdä, missä vaiheessa, missä sähköiset menetelmät ovat tarpeen nyt ja missä myöhemmin ja ennen kaikkea, miten liiketoimintasi saadaan järkevillä panostuksilla tuottamaan enemmän.

R

Mitä se on myös?

Liiketoimintasi kaikki osa-alueet käydään läpi yhdessä avainhenkilöidesi kanssa ja muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten tulevaisuuden bisnes tullaan tekemään. Samalla avainhenkilösi koulutetaan ja sitoutetaan ja kaikkien nenät saadaan osoittamaan samaan suuntaan. Omat näkemyksesi ja ideasi koeponnistetaan ja jalostetaan samalla. Koko prosessista kattava dokumentaatio, jota voi käyttää esim. rahoittajien vaatimana liiketoimintasuunnitelmana.

R

Kehitystä muuallakin kuin sähköisissä järjestelmissä

Tyypillisesti jo ohjelman suorituksen aikana löydetään useita käytännön toiminnan ja prosessien kehityskohteita, jotka on toteutettavissa tuottavuutta lisäten nopealla aikataululla. Isommat kehitystarpeet tunnistetaan ja käynnistetään niinikään ohjelman edetessä.

Q

Mitä se ei ole

Tämä ohjelma EI OLE järjestelmien ja ohjelmistojen hankinta- ja käyttöönottoprojektin suunnittelua ja hallintaa; niiden vuoro tulee myöhemmin. Ensin tulee selvittää, mitä halutaan ja tarvitaan, pohjautuen siihen, mistä  tulevaisuudessa yrityksesi tulee saamaan liikevaihtoa ja miten tuottavuuttasi nostetaan liiketoimintaa kehittämällä – digitalisaation mahdollisuudet huomioonottaen.

Varsinaiset järjestelmäprojekteihin tarvitset yhteistyökumppanin tarpeellisiksi nähtyjen järjestelmien toimittajien piiristä.

 

Kenelle?

 

Ohjelma on tarkoitettu kasvu- ja tuottavuushakuisille PK-yrityksille.

Erityisesti ohjelmasta ja sen kokonaisvaltaisesta tarkastelusta hyötyvät valmistavan teollisuuden yritykset, joilla on tyypillisesti kattavin kenttä erityyppisiä prosesseja markkinoinnista materiaalinhallintaan, valmistuksesta logistiikkaan.

Osallistumisen edellytykset

 

Ohjelma on vaativa ja sen aikana tapahtuu paljon. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää avainhenkilöiden sitoutumista tarvittavaan läsnäoloon.

Ohjelman vaiheet

Liiketoiminnan analyysi ja kehitys

 • Perustiedot, tausta, historia, nykytilanne, taloustilanne
 • Liikeidea, ansaintamalli, resurssit
 • Toimintaympäristö, toimiala, sen tulevaisuudennäkymät
 • markkinat, asiakkuudet, asiakkaat, kansainvälistyminen, verkostot
 • kilpailu, kilpailijat, kilpailutekijät, kilpailuedut, erottautuminen
 • Strategia, liiketoiminta ja tavoitteet, strategiset valinnat
 • Tuotteet ja palvelut, keskeiset menestystekijät, ansaintamallit ja niiden muutokset

 

Kesto 5 pv

 • 3 asiakastyöpäivää + 2 toimistopäivää
 • asiakastyöpäivät etä/ lähi tilanteen mukaan
 • asiakastyöpäivät jaettavissa tilanteen ja käsiteltävän asian mukaan osiin, mikäli matka-ajat eivät ole merkittäviä

Keskeisten prosessien ja toimintojen läpikäynti

 • Tilaus-toimitusprosessi, keskeiset tuotteiden ja palveluiden tuotannon ja toimittamisen prosessit
 • Toiminnot: Järjestelmät, ongelmat, kehityskohteet
  • Yrityksen tarpeiden mukaisesti valittavat painopistealueet: Esim. tuotanto, johtaminen, HR, myynti, markkinointi…
 • Yrityksen tietojärjestelmät –synteesi

 

Kesto 5 pv

 • 3 asiakastyöpäivää + 2 toimistopäivää
 • etä/ lähi tilanteen mukaan

Taloudellinen tulevaisuussuunnittelu, budjetointi (optio)

 • Strateginen myynti-, kustannus-, tulos- ja rahoitussuunnittelu n. 5 v. jänteellä
 • Investointitarpeet

 

Kesto 1 pv

 • toteutus etä/ lähi tarkoituksenmukaisuuden perusteella

Yhteenveto, keskeiset kehityskohteet, kehityksen roadmap ja aikataulut

 

Kesto 1 pv

 • Pääosin asiakkaalla

Tuloksena

R

Strategiaprosessin suoritus ja liiketoimintasuunnittelu – suunnitelmat tulevaisuuteen ja keskeiset toimenpiteet katsantokaudelle aikatauluineen

R

Osallistuvien avainhenkilöidesi kanssa yhdessä määritetty ja yhteinen näkemys tulevaisuuden suunnasta – erinomainen johtoryhmätyön ja -koulutuksen elementti! Myös uusien avainhenkilöiden perehdytys liiketoimintaan ja tulevaisuuden tekemiseen onnistuu  erittäin hyvin

R

Keskeisten prosessiesi kuvaus ja niiden liitynnät olemassaoleviin sähköisiin järjestelmiin

R

Arvio prosessiesi ja toimintojesi digitalisaatiotilanteesta ja suositellut sekä aikataulutetut toimenpiteet tulevaisuuteen

R

Toiminnan kehittämiskohteet, toimenpidesuositukset.

R

Sähköinen raportti n. 40-70 s. yrityksesi koosta ja toiminnan monmimuotoisuudesta riippuen.
Raportti on useimmiten sellaisenaan soveltuva esim. rahoittajien vaatimaksi liiketoimintasuunnitelmaksi – erityisesti talousoption kera.

Ohjelman suoritus

Ohjelman kesto on 11 työpäivää, josta asiakastyöskentelyä tavanomaisesti n.7 päivää ja analyysi-, tutkimus- ja kehitystyötä toimistotyönä 4 päivää. Painotusta voidaan vaihdella yhdessä sovitusti tarkoituksenmukaisuus huomioonottaen.

Työn suorituksen rytmi sovitetaan yrityksesi aikatauluihin ja tilanteeseen. Työpäivä on useimmiten tarkoituksenmukaista jakaa pienempiin osiin. Työssä hyödynnetään myös etätyövälineitä, kun se on tarkoituksenmukaista. Asiakkaalla tapahtuva työ on useimmiten tarkoituksenmukaista koostaa ½-päivän – kokopäivän mittaisiksi. Pitempää matkustusta vaativa kokopäiväisinä, jolloin se jaetaan mahdollisuuksien mukaan osiin, jotka kuormittavat eri henkilöitä päivän mittaan.

Ohjelman eteneminen

 • Kokonaiskalenteriaika riippuu yrityksen edustajien mahdollisuudesta tapaamisiin – käytäntö on osoittanut, että strategiaprosessin/ liiketoimintasuunnittelun aikana yksi asiakaspäivä 2 viikossa on useimmiten käytännön maksimi – etenkin pienessä yrityksessä esim. viikottainen tapaaminen söisi keskeisten avainhenkilöiden työajasta 20%, mikä ei useimmiten ole mahdollista.
 • Käytännössä strategiaprosessin/ liiketoimintasuunnitteluosuuden kalenteriajaksi muodostuu minimissään n. 1,5 kk. Suorittajan puolelta rajoitusta ei ole. Nopeimmillaan prosessi on toimitettu Pääsiäisen pyhien aikana!
 • Prosessien kuvaus ja sähköisten järjestelmien liityntöjen selvitys tehdään yhdessä ko. vastuualueiden vetäjien kanssa ja on lomitettavissa strategiaprosessin/ liiketoimintasuunnittelun kanssa.
 • Useimmiten prosesseja ehditään käymään läpi 2 kpl yhden asiakastyöpäivän aikana, jolloin haasteeksi muodostuu käytännössä avainhenkilöiden saaminen jouhevasti peräkkäisiin tapaamisiin samalle päivälle.
 • Edelliset huomioonottaen kalenteriaikaa koko prosessille saa varata 2-6 kk. Tämä on kuitenkin käytännössä lähes täysin kiinni yrityksen omista mahdollisuuksista ja sitä voidaan huomattavastikin tiivistää tarvittaessa.
 • Tavoiteaikataulu keskustellaan ja sovitaan ohjelman alussa.

CASE PINOMATIC: TILAUSTOIMITUSPROSESSIN KEHITYS JA DIGITALISAATIOTASON SELVITYS

 

Yrityksessä oli alkanut askarruttaa oman toiminnan taso digitaalisen ajan prosessien nostaessa koko ajan ympärillä painoarvoaan. Suositusten perusteella Procexon tuli mukaan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi.

 

Hinnat

Kyllä, meillä on selkeä tarve olemassa!

Liiketoimintalähtöinen digitalisaation kehittäminen: ydinominaisuudet

Ota sitoumuksetta yhteyttä! Soita Mika Kallioniemi, 040 – 58 26162.

Tilannekeskustelu täysin maksutta, eikä velvoita sinua mihinkään!

Saatavilla nopeasti

Vastaamme vuorokauden sisään. Työn aloitus nopeasti

Tukea?

Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen ja tiedustele, miten ELY:n palvelut voisi saada liitettyä mukaan prosessiin!

Tarkkaan määritetty

Tiedät tarkalleen, millaisiin kustannuksiin projektissa sitoudut!

Resurssien käyttö?

Avainhenkilöt tarpeen mukaan, ei tyhjäkäyntiä. Konsultti hoitaa projektinohjauksen ja taustatyöt

KIINNOSTUITKO?

Tarve olemassa, mutta ei ihan jäsentyneenä? Ei haittaa, ota yhteyttä, asiantuntija keskustelee kanssasi ja laittaa yhdessä kanssasi ajatuksia järjestykseen!

Share This